SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH

KIEDY DOKONYWAĆ OKRESOWEJ OCENY PERSONELU

Prowadzenie systematycznej, okresowej oceny pracowników pozwoli Państwu:
 • ocenić stopień realizacji zadań przez pracowników Firmy,
 • zidentyfikować osoby z największym potencjałem zawodowym,
 • wybrać osoby do awansu poziomego lub pionowego,
 • ocenić potrzeby szkoleniowe Firmy,
 • przekazać pracownikom informację zwrotną dotyczącą poziomu wykonania zadań, ich mocnych stron oraz obszarów do doskonalenia.

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z WDROŻENIA SYSTEMU OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH

Wdrażając w Firmie system ocen pracowniczych zyskujecie Państwo gwarancję:
 • poprawy efektywności kierowania ludźmi,
 • uruchomienia silnego i długofalowego procesu motywowania pracowników,
 • pobudzenia u pracowników odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • zwiększenia udziału pracowników w procesach podejmowania decyzji,
 • zwiększenia świadomości własnego miejsca i roli w firmie - obecnego i przyszłego,
 • zwiększenia wiedzy o celach firmy wśród personelu,
 • uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,
 • wsparcia procesu rozwoju i szkolenia pracowników,
 • wsparcia procesu planowania karier,
 • wsparcia procesu zmian w organizacji,
 • efektywniejszego wykorzystania kompetencji pracowników,
 • uzyskania rzetelnej informacji będącej podstawą do premii, awansów, przeniesień, zwolnień.

W JAKI SPOSÓB TWORZYMY I WDRAŻAMY SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH

W trakcie prac nad stworzeniem i wdrożeniem systemu ocen:
 • poznajemy aktualne i planowane zadania na poszczególnych stanowiskach,
 • sporządzamy profile kompetencyjne,
 • przygotowujemy metody badania indywidualnych kompetencji,
 • przeprowadzamy sesje diagnostyczne,
 • przygotowujemy raport z przeprowadzonych badań wraz z wnioskami i zaleceniami.