Badanie poziomu statysfakcji pracowników

Badanie poziomu statysfakcji pracowników

KIEDY DECYDOWAĆ SIĘ NA DIAGNOZĘ POZIOMU SATYSFAKCJI PERSONELU

Określenie i poznanie poziomu zadowolenia pracowników w Państwa Firmie jest konieczne gdy chcecie Państwo:
 • uzyskać informację od pracowników na temat ich poczucia samorealizacji i rozwoju swojej kariery zawodowej w Firmie,
 • zbadać poziom identyfikacji z Firmą,
 • zbadać poziom motywacji do pracy i rozwoju zawodowego,
 • uzyskać informację, jak pracownicy postrzegają kulturę organizacyjną,
 • ocenić efektywność komunikacji wewnątrz Państwa Firmy,
 • zidentyfikować czynniki, które pozytywnie i negatywnie mogą wpływać na zmiany satysfakcji:
- ocena efektywności przywództwa na różnych szczeblach zarządzania;
- identyfikacja potencjalnych zagrożeń.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNIESIE WDROŻONY SYSTEM MOTYWACYJNY

Zbudowanie i wprowadzenie sprawnego systemu motywacyjnego przyniesie Państwu korzyści w postaci:
 • zwiększonego zaangażowania pracowników w wykonywane zadania,
 • zwiększenia wydajności i efektywności pracy personelu,
 • zmniejszenia liczby defektów i błędów w czynnościach zawodowych pracowników,
 • zmniejszenia absencji,
 • ograniczenia wahań produkcji i sprzedaży.

W JAKI SPOSÓB TWORZYMY I WDRAŻAMY SYSTEMY MOTYWACYJNE

Stworzenie i wdrożenie efektywnego systemu motywacyjnego w Państwa Firmie odbywa się w następujący sposób:
opisujemy i oceniamy istniejące w Państwa Firmie stanowiska pracy. Pracujemy według kryteriów:
- co pracownik musi wykonać
- co pracownik powinien wykonać,
- co pracownik może wykonać,
 • wyceniamy stanowiska pracy,
 • budujemy siatkę stanowisk,
 • diagnozujemy możliwe do wdrożenia w Państwa Firmie czynniki motywacyjne,
 • tworzymy i wdrażamy spójny system zależności środków motywacyjnych od wyników pracy