SZKOLENIA OTWARTE

Zarządzanie swoim czasem pracy

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu zarządzania swoim czasem pracy. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność zawodową.

Informacje ogólne:

Czas trwania:
2 dni

Koszt uczestnictwa:
1490 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztow zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.
Minimalna ilość osób w grupie -8

Opis szkolenia:

 ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

MODUŁ  1: Zarządzanie sobą w czasie. Zjadacze czasu

OPIS  MODUŁU:

Warsztat rozpoczniemy od autoanalizy własnego stylu zarządzania sobą w czasie i własnej efektywności w pracy (wykorzystywania własnego czasu pracy) .
Skupimy się na zjadaczach czasu i sposobach radzenia sobie z nimi.

MODUŁ 2 : Organizacja pracy. Archiwizacja. Asertywność.

OPIS MODUŁU:

W drugim module zajmiemy się konkretnymi aktywnościami w ramach których popracujemy nad podniesieniem swojej efektywności osobistej.
Skupimy się na :
Racjonalnym telefonowaniu – wypracujemy  sposoby na sprawne i efektywne przekazywanie informacji.
Racjonalnym prowadzeniu korespondencji – selekcjonowanie i porządkowanie informacji (poczta, e-mail).
Uczestnictwie w spotkaniach i zebraniach.
Przygotowaniu się do zebrań.
Przepracujemy model zachowań asertywnych, jako technikę radzenia sobie z zadaniami „wrzutkami” i zakłóceniami, nieplanowanymi i będącymi poza zakresem obowiązków i odpowiedzialności zawodowej.

MODUŁ 3 : Określanie celów

OPIS MODUŁU:

Trzeci  moduł o charakterze warsztatowym zaczniemy od przećwiczenia techniki ustalania celów osobistych i zawodowych.
Pokażemy i uświadomimy w jaki sposób ustalone cele determinują nasze działanie.
Wypracujemy  parametry dobrze określonego celu  wg. zasady SMART.
Przepracujemy  ustalanie celów długoterminowych i krótkoterminowych na indywidualnych przykładach uczestników.

MODUŁ 4 : Hierarchia zadań

OPIS MODUŁU:

W tym module wdrożymy prostą technikę ustalania priorytetów w pracy
Pokażemy i przepracujemy z uczestnikami możliwy wybór kryteriów przy formułowaniu priorytetów (model ustalania priorytetów: ważne – pilne)
W tej części szkolenia zmierzymy się z „typowymi” problemami z czasem na stanowisku pracy i odniesiemy się do indywidualnego/własnego poczucia czasu. 
Wypracujemy listę zadań, jako efektywne narzędzie zarządzania  swoim czasem.
Ustalimy istotne obszary ze względu na zajmowane stanowisko pracy, dla zarządzania swoim czasem.
Zaplanujemy  własny czas pracy  ( plany dzienne, tygodniowe, miesięczne) – będziemy pracować z takimi  z narzędziami jak : kalendarz, lista zadań, MS Outlook,.

 

MODUŁ 5: Planowanie swojej pracy

OPIS MODUŁU:

Wypracujemy Model Efektywności Osobistej.

MODUŁ 6 :Planowanie pracy zespołu

OPIS MODUŁU:

W kolejnym module ( dla menedżerów) skupimy się  na planowaniu pracy z uwzględnieniem celów biznesowych organizacji.
Pokażemy wagę przełożenia celów biznesowych firmy na potencjał zespołu.
Skupimy się na skutecznych technikach planowania zadań .
Wyjaśnimy etapy rozwoju zawodowego i skupimy się na odpowiednich sposobach dobierania zadań, ich komunikowaniu oraz wyznaczaniu obszarów odpowiedzialności.
Przyjrzymy się sposobom monitorowania realizacji zadań i narzędziom kontrolnym. Omówimy w jaki sposób monitorować i kontrolować poziom realizacji zadań oraz ich egzekwowania.
Przejdziemy przez planowanie w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej( Zadania, Działania, Czynności).
Wypracujemy indywidualnie przełożenie planów na działania i cele „dla pracowników mojej  struktury”.
Zbudujemy postawy Szefa/Project Managera, jako lidera motywującego do realizacji celów.

MODUŁ 7: Monitoring i kontrola realizacji celów

OPIS MODUŁU:

Kolejny moduł poświęcimy poznaniu mechanizmu działania pod presją czasu.
Wprowadzimy technikę monitoringu poziomu realizacji celów, jako narzędzia wspomagającego ich realizację.
Uświadomimy wagę konsekwentnego realizowania celów, także pod presją czasu i w sytuacji braku pełnej informacji.
Z menedżerami przepracujemy model bieżącej oceny efektywności działań podległych pracowników. (Plany naprawcze – kontrakt na realizację celu z pracownikiem).

 


MODUŁ 8 : Sytuacje kryzysowe .Jaki problem? Identyfikacja problemów i efektywne zarządzanie

OPIS MODUŁU:

Ten moduł rozpoczniemy od odpowiedzi na pytanie czym jest sytuacja problemowa.

Pokażemy, że każdy problem jest stworzony przez cel i istniejące ograniczenia w jego osiągnięciu.
Uświadomimy uczestnikom, że problem jest niczym innym jak stanem napięcia pomiędzy celami, które mają być osiągnięte a postrzeganiem przez nich rzeczywistości.
Problem jest zatem różnicą pomiędzy dwoma stanami: „jak jest” a „jak ma być”.

Następnie skoncentrujemy się na pracy nad identyfikacją  różnych rodzajów problemów.
Pokażemy, że problemy mogą mieć różny charakter, mogą to być problemy rzeczywiste lub pozorne, problemy o charakterze poznawczym lub problemy decyzyjne.
Uświadomimy jak ważne jest, by zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działanie w sytuacji problemowej, zidentyfikować  uprzednio rodzaj problemu.

Przećwiczymy metody identyfikacji sytuacji problemowej. Pokażemy, że najpierw musimy skupić się na odpowiedzi na pytanie: czego dotyczy problem, jaki jest jego przedmiot. Kolejnym krokiem będzie określenie struktury problemu a następnie określenie jego złożoności, w tym ocena istniejących zależności.
Poznanie różnych uwarunkowań dla problemu pozwoli nam na skuteczne działanie w kontekście zarzadzania relacjami z otoczeniem. Pokażemy jaką przyjąć strategię rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, by zmaksymalizować swoją skuteczność i satysfakcję

Program szkolenia:

     
MODUŁ  1: Zarządzanie sobą w czasie. Zjadacze czasu

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Eliminator zjadaczy czasu

MODUŁ  2: Organizacja pracy. Archiwizacja .Asertywność.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Selekcjonowanie dokumentów papierowych i elektronicznych (MS OUTLOOK).

Zarządzanie pocztą e-mail (mail-decyzja,  mail-kalendarz, mail –lista zadań),

2.Praca z laptopami i telefonami

3.NARZĘDZIE:Agenda spotkania

MODUŁ 3: Określanie celów.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

Arkusz: Moje cele indywidualne.

MODUŁ 4: Hierarchia zadań.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Indywidualny arkusz pracy: Moje priorytety zawodowe na stanowisku  w Energa Obrót

2. Krzyż Eisenhowera

3. Gra szkoleniowa Detektyw

MODUŁ 5: Planowanie swojej pracy.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Lista zadań

2.Praca z kalendarzem.

3. MS OUTLOOK jako narzędzie planowania
(podział: praca teraz, praca potem, funkcja na kiedy itd.)

MODUŁ 6: Planowanie pracy zespołu

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Strategiczna gra grupowa : Zegarmistrz.

2.Arkusz pracy „mojego” zespołu.

3. MS OUTLOOK: delegowanie z listy zadań

MODUŁ 7: Monitoring i kontrola realizacji celów

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Analiza gry.

2.Arkusz Bieżącej Oceny Efektywności Działań.

MODUŁ 8:  Sytuacje kryzysowe .Jaki problem? Identyfikacja problemów i efektywne zarządzanie relacjami z otoczeniem

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Problem – co to jest?
Rozumienie sytuacji problemowej.

2.Identyfikacja problemów – typologia sytuacji problemowych.

3.Podjęcie decyzji ( w sferze mojego wpływu/poza moim wpływem) i rozwiązanie.