SZKOLENIA OTWARTE

Motywowanie pracowników. Warsztat on-line.

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu motywowania pracowników.. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nauczyć się realnie wpływać na poziom zaangażowania swoich pracowników w wykonywane zadania zawodowe.

Informacje ogólne:

Czas trwania: 4 sesje po 4 godziny dydaktyczne  łącznie 16 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:

Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 pln neto /osobę.
Opcja 2: warsztat indywidualny: do indywidualnego ustalenia.

DEDYKOWANI TRENERZY:

Certyfikowany Trener biznesu oraz menedżer z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu  umiejętności menedżerskich  oraz blisko 16 letnim doświadczeniem w strukturach sprzedaży.

Zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych, warsztatów i innych działań rozwojowych dedykowanych menedżerom różnych szczebli zarządzania. Pracowała głównie z menedżerami o dużych i rozbudowanych strukturach oraz z top managementem dużych korporacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak  motywowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, komunikacja zarządcza, prowadzenie rozmów z pracownikami, oceny okresowe, delegowanie zadań. Współtworzyła Akademię rozwoju dla menedżerów oraz działania związane z Assessment Centre i Development Centre, a także indywidualne sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich.

Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania czasem i efektywności osobistej, planowania i zarządzania zadaniami.  

 

Realizowała programy szkoleniowe i rozwojowe dla min.: Renault, Raben, Takeda, BSH, Dr.Oetker, Skoda, Warta, BSH, PSG, Sii, Frosta, Cersanit, Oriflame. 


 

Opis szkolenia:

MODUŁ 1: DNA motywacyjne pracowników. Istota motywowania
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module skupimy się na realizacji kilku kluczowych tematów. Istotnym na początek  będzie zdefiniowanie procesu motywacji i określenie kogo, kiedy i jak motywować.
 
Powołamy się na doświadczenia menedżerów w tym zakresie i porozmawiamy o trudnościach, z którymi się stykają.
Na bazie dostępnych narzędzi uświadomimy uczestnikom, z których korzystają, a które zaniedbują.
Dodatkowo stworzymy listę umiejętności potrzebnych do efektywnego realizowania działań związanych z motywowaniem, która stanie się podstawą do wypracowania rozwiązań dla zgłoszonych trudności.
Niezwykle istotne będzie również stworzenie warunków do odpowiedniego zaangażowania się w proces przez menedżera.  W tym celu zajmiemy się kwestią automotywacji menedżera.
 
Uświadomimy wpływ własnego zaangażowania na podejmowane działania wobec podwładnych i znajdziemy metody, dzięki którym menedżer sam będzie mógł skutecznie wpływać na swoje zaangażowanie.
 
MODUŁ 2: DNA motywacyjne jako narzędzie menedżerskie
 
OPIS MODUŁU:
 
Ten moduł poświęcimy na uświadomienie menedżerom idei pracy z DNA motywacyjnym. Pokażemy na czym polega bipolarny system czynników, na bazie których tworzy się obraz motywacyjny charakterystyczny dla pracownika. Zaprezentujemy menedżerom ścieżkę, poprzez którą najefektywniej określać typy DNA.
 
Kolejnym krokiem będzie wskazanie charakterystyki poszczególnych  typów, a przede wszystkim wypracowanie tych czynników, które motywują ludzi cechujących się konkretnymi kodami DNA oraz tych, które z pewnością mogą ich demotywować.
 
Wskażemy, w jaki sposób pracować w oparciu o metodologię DNA z osobami o konkretnym DNA, dzięki czemu powstanie gotowy materiał do wykorzystania w praktyce menedżerskiej, a uczestnicy uświadomią sobie przyczyny swoich dotychczasowych sukcesów i porażek na tym polu.
 
MODUŁ 3: Diagnoza motywacyjnego DNA pracownika
 
OPIS MODUŁU:
 
Ten moduł poświęcimy na omówienie i trening koniecznych do podjęcia działań w procesie diagnozy DNA podległych pracowników oraz umiejętności osobistych managera pozwalających na jej przeprowadzenie.
 
Wskażemy, że punktem wyjścia do podjęcia efektywnych działań motywacyjnych jest rzetelne poznanie potrzeb pracownika w tym zakresie. Pokażemy, w jaki sposób poprowadzić taką diagnozę, unikając możliwych do popełnienia błędów, by w efekcie zbudować mapę pozwalającą skutecznie uruchamiać motor zaangażowania  pracownika.
 
Przetrenujemy metody prowadzenia diagnozy, by stało się to naturalnym elementem pracy menedżera, niedostrzegalnym dla badanego pracownika.   Zwrócimy przy tym dużą uwagę na umiejętności konieczne do efektywnego przejścia przez proces, a wśród nich: zadawanie pytań czy prowadzenie ukierunkowanej obserwacji.
 
Na koniec uświadomimy wagę i wpływ efektu końcowego tej części pracy na codzienną pracąę związaną z motywowaniem i wskaźniki, które pozwolą oszacować, na ile precyzyjne są efekty diagnozy.
 
MODUŁ 4: Sposoby motywowania w praktyce
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module skupimy się na wytrenowaniu umiejętności praktycznych związanych z motywowaniem. Głównym wątkiem staną się rozmowy motywacyjne w różnych okolicznościach biznesowych towarzyszących pracy z zespołem.
Poprzez warsztat będziemy pracować nad umiejętnością realizowania struktury takiej rozmowy, zarówno w wersji indywidualnej (przy wykorzystaniu DNA pracownika), jak i w sytuacji  spotkania z całym zespołem.
 
Podejmiemy szczegółową analizę wykorzystania DNA motywacyjnego pracownika  podczas rozmowy i przyjrzymy się skuteczności tej metody. Dodatkowo zajmiemy się wykorzystaniem technik komunikacyjnych istotnych w tego typu rozmowach, by zwiększyć szanse powodzenia wysiłków podejmowanych przez menedżerów. Zajmiemy się m.in. pracą pytaniami, czy językiem korzyści. W efekcie uczestnicy otrzymają indywidualną informację zwrotną związaną ze stopniem wykorzystania poznanych technik.
 
Na zakończenie modułu stworzymy bazę dobrych praktyk, która będzie stanowiła podstawę do zaimplementowania tej wiedzy w praktyce biznesowej.

Program szkolenia:

 
MODUŁ 1: DNA motywacyjne pracowników. Istota motywowania
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Motywowanie jako proces.
 
2. Motywowanie podwładnych, jako kluczowa kompetencja menedżerska.
 
3. Dotychczasowe doświadczenia w motywowaniu a efektywność procesu.
 
4. Automotywacja menedżera i jej wpływ na zespół.
 
MODUŁ 2: DNA motywacyjne jako narzędzie menedżerskie
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Idea pracy na bazie DNA motywacyjnego.
 
2. Bipolarny system motywatorów.
 
3. Typy motywacyjne wg DNA i ich charakterystyka.
 
4. Motywatory i demotywatory  związane z każdym z typów.
 
5. Metody pracy z osobami charakteryzującymi się konkretnymi typami DNA.
 
MODUŁ 3: Diagnoza motywacyjnego DNA pracownika
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Istota diagnozy DNA motywacyjnego.
 
2. Narzędzia diagnozy potrzeb motywacyjnych pracownika.
 
3. Trening umiejętności prowadzenia tego procesu.
 
4. Efektywność diagnozy.
 
MODUŁ 4: Sposoby motywowania w praktyce
 
ZAŁOŻENIA MODUŁU:
 
1. Struktura rozmowy motywacyjnej.
 
2. Wykorzystanie DNA w rozmowach.
 
3. Narzędzia komunikacyjne warte stosowania w rozmowach motywacyjnych.
 
4. Praca motywacyjna z grupą pracowników.