Współpraca z PP

Współpraca z PP

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z PERSONEL PROFIT PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS?

1.DUŻE SZANSE NA OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA

Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na uzyskanie dotacji jest wiarygodność Wnioskodawcy, czyli instytucji składającej wniosek. Wiarygodność PERSONEL PROFIT  budują:
Doświadczenie naszego Partnera w zakresie pozyskiwania środków oraz realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2004-2006.  Łączna kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła ponad 8 mln PLN. W obecnym okresie programowania 2007-2013 łączna kwota dofinansowania dotychczas  wyniosła 1,8 mln PLN.
Dotychczasowe wysokie obroty firmy PERSONEL PROFIT. Do wniosku dołączane są dokumenty finansowe, które analizuje Komisja Oceny Projektów. Ma to wpływ na ocenę możliwości realizacji projektu przez wnioskodawcę a tym samym przyznanie dofinansowania. PERSONEL PROFIT pod względem ilości realizowanych dni szkoleniowych i wielkości obrotu jest klasyfikowany do grona dziesięciu największych firm szkoleniowych w Polsce.

2.SPRAWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wymagają od projektodawców (np. firm szkoleniowych) wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania dużymi projektami szkoleniowymi. Jesteśmy w stanie sprostać tym wymaganiom dzięki:
  • Zbudowanemu w naszej organizacji systemowi pracy przy projektach finansowanych z EFS, w tym standardom współpracy z Klientem (Beneficjentem Ostatecznym)
  • Dużemu, stałemu zespołowi trenerów wyłącznych współpracujących z naszą firmą. Są to wyselekcjonowani specjaliści, pracujący zgodnie z najwyższymi standardami pracy stworzonymi przez PERSONEL PROFIT.

3.SZEROKI ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZO-SZKOLENIOWYCH, KTÓRE MOGĄ WEJŚĆ W ZAKRES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU

Oferujemy kompleksowe projekty w obszarze przygotowania, opracowania i utrzymania systemów i standardów

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Wspieramy strategię rozwoju instytucji przez ukierunkowany rozwój kompetencji pracowników
Realizujemy spójne projekty szkoleniowe dla pracowników różnych szczebli zarządzania i włączamy przełożonych do procesu rozwoju kompetencji podwładnych. Przełożeni mają świadomość jaką wiedzę zdobywają ich pracownicy, wspierają realizację zadań wdrożeniowych i sami aktywnie uczestniczą w projekcie
Przygotowujemy projekt dla konkretnego Klienta, uwzględniając jego specyfikę i potrzeby
PERSONEL PROFIT oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz rozwiązań szkoleniowych i szkoleniowo-doradczych, które mogą wchodzić w zakres projektów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach następujących priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 
  • Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej  
  • Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ

O sukcesie projektów realizowanych przez PERSONEL PROFIT świadczą zarówno rezultaty twarde (ilość dni szkoleniowych, ilość przeszkolonych osób), jak i rezultaty miękkie (zmiana postaw i zachowań, wzrost umiejętności). (kliknij aby dowiedzieć się więcej –link do oceny szkoleń)
Podejście narzędziowe, dzięki któremu uczestnicy nabywają na sali szkoleniowej praktyczne umiejętności

NASZA FILOZOFIA

System rozwoju umiejętności , który zapewnia najlepsze efekty działań wdrożeniowych i jednocześnie ich utrzymanie oraz doskonalenie po zakończeniu pracy trenerów i konsultantów PERSONEL PROFIT firmie klienta.