SZKOLENIA OTWARTE

Zyskaj / Odzyskaj swój czas. Warsztat on-line

Szkolenie rozwijające umiejętności osobiste z zakresu zarządzania swoim czasem pracy. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność zawodową. Jeżeli masz permanentne poczucie braku czasu lub Twoi pracownicy są w niedoczasie sięgnij po nasze rozwiązanie. Zaoszczędź do 2 godzin dziennie! Sprawdzone praktyki i efektywne narzędzia podnoszące minimum o 20% efektywność osobistą.

Informacje ogólne:

Czas trwania: warsztat best practices 4 h + 1 h konsultacje indywidualne
Cena: 

Opcja 1: Warsztat grupowy otwarty minimum 8 a max 12 osób + konsultacje indywidualne: 650 PLN netto/osoba
Opcja 2: Warsztat grupowy zamknięty  minimum 6 osób a max 12 osób, realizowany na  indywidualne zamówinie  + konsultacje indywidualne: 999 PLN netto/osoba

DEDYKOWANI TRENERZY:

Certyfikowany Trener biznesu oraz menedżer z 13 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu  umiejętności menedżerskich  oraz blisko 16 letnim doświadczeniem w strukturach sprzedaży.

Zrealizowała ponad 900 dni szkoleniowych, warsztatów i innych działań rozwojowych dedykowanych menedżerom różnych szczebli zarządzania. Pracowała głównie z menedżerami o dużych i rozbudowanych strukturach oraz z top managementem dużych korporacji. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak  motywowanie, budowanie i zarządzanie zespołem, komunikacja zarządcza, prowadzenie rozmów z pracownikami, oceny okresowe, delegowanie zadań. Współtworzyła Akademię rozwoju dla menedżerów oraz działania związane z Assessment Centre i Development Centre, a także indywidualne sesje coachingowe ukierunkowane na rozwój kompetencji menedżerskich.
Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania czasem i efektywności osobistej, planowania i zarządzania zadaniami.  
 
Realizowała programy szkoleniowe i rozwojowe dla min.: Renault, Raben, Takeda, BSH, Dr.Oetker, Skoda, Warta, BSH, PSG, Sii, Frosta, Cersanit, Oriflame. 

Trenerka, coach i mediator. W zawodzie trenera od  11 lat, w sali szkoleniowej spędziła ponad 1000 dni. Pracuje głównie z menadżerami różnego szczebla  oraz ich zespołami. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, osobistym i zespołowym. Pomaga rozwijać umiejętności menedżerskie min.zdolności przywódcze, budowanie  autorytetu, zarządzanie  zespołem i sytuacjami konfliktowymi.  Jest ekspertem w obszarze  efektywności osobistej-zarządania czasem i organizacji czasu pracy oraz wyznaczania celów i priorytetów.
Współpracowała m.in. z takimi firmami jak Strabag, OTIS, BGŻ BNP Paribas, Grupa Pracuj, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Samsung Electronics Polska.

 

Opis szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:
 
MODUŁ  1: Zarządzanie sobą w czasie. Zjadacze czasu
 
OPIS  MODUŁU:
 
Warsztat rozpoczniemy od autoanalizy własnego stylu zarządzania sobą w czasie i własnej efektywności w pracy (wykorzystywania własnego czasu pracy) .
Skupimy się na zjadaczach czasu i sposobach radzenia sobie z nimi.
 
MODUŁ 2 : Organizacja pracy. Archiwizacja. Asertywność.
 
OPIS MODUŁU: 
 
W drugim module zajmiemy się konkretnymi aktywnościami w ramach których popracujemy nad podniesieniem swojej efektywności osobistej.
Skupimy się na :
Racjonalnym telefonowaniu – wypracujemy  sposoby na sprawne i efektywne przekazywanie informacji.
Racjonalnym prowadzeniu korespondencji – selekcjonowanie i porządkowanie informacji (poczta, e-mail).
Uczestnictwie w spotkaniach i zebraniach.
Przygotowaniu się do zebrań.
Przepracujemy model zachowań asertywnych, jako technikę radzenia sobie z zadaniami „wrzutkami” i zakłóceniami, nieplanowanymi i będącymi poza zakresem obowiązków i odpowiedzialności zawodowej.
 
MODUŁ 3 : Określanie celów
 
OPIS MODUŁU:
 
Trzeci  moduł o charakterze warsztatowym zaczniemy od przećwiczenia techniki ustalania celów osobistych i zawodowych. 
Pokażemy i uświadomimy w jaki sposób ustalone cele determinują nasze działanie.
Wypracujemy  parametry dobrze określonego celu  wg. zasady SMART.
Przepracujemy  ustalanie celów długoterminowych i krótkoterminowych na indywidualnych przykładach uczestników.
 
MODUŁ 4 : Hierarchia zadań
 
OPIS MODUŁU:
 
W tym module wdrożymy prostą technikę ustalania priorytetów w pracy
Pokażemy i przepracujemy z uczestnikami możliwy wybór kryteriów przy formułowaniu priorytetów (model ustalania priorytetów: ważne – pilne)
W tej części szkolenia zmierzymy się z „typowymi” problemami z czasem na stanowisku pracy i odniesiemy się do indywidualnego/własnego poczucia czasu.  
Wypracujemy listę zadań, jako efektywne narzędzie zarządzania  swoim czasem.
Ustalimy istotne obszary ze względu na zajmowane stanowisko pracy, dla zarządzania swoim czasem.
Zaplanujemy  własny czas pracy  ( plany dzienne, tygodniowe, miesięczne) – będziemy pracować z takimi  z narzędziami jak : kalendarz, lista zadań, MS Outlook,.
 
MODUŁ 5: Planowanie swojej pracy
 
OPIS MODUŁU:
 
Wypracujemy Model Efektywności Osobistej.
 
MODUŁ 6 :Planowanie pracy zespołu
 
OPIS MODUŁU:
 
W kolejnym module ( dla menedżerów) skupimy się  na planowaniu pracy z uwzględnieniem celów biznesowych organizacji. 
Pokażemy wagę przełożenia celów biznesowych firmy na potencjał zespołu.
Skupimy się na skutecznych technikach planowania zadań . 
Wyjaśnimy etapy rozwoju zawodowego i skupimy się na odpowiednich sposobach dobierania zadań, ich komunikowaniu oraz wyznaczaniu obszarów odpowiedzialności.
Przyjrzymy się sposobom monitorowania realizacji zadań i narzędziom kontrolnym. Omówimy w jaki sposób monitorować i kontrolować poziom realizacji zadań oraz ich egzekwowania.
Przejdziemy przez planowanie w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej( Zadania, Działania, Czynności).
Wypracujemy indywidualnie przełożenie planów na działania i cele „dla pracowników mojej  struktury”.
Zbudujemy postawy Szefa/Project Managera, jako lidera motywującego do realizacji celów.
 
MODUŁ 7: Monitoring i kontrola realizacji celów
 
OPIS MODUŁU:
 
Kolejny moduł poświęcimy poznaniu mechanizmu działania pod presją czasu.
Wprowadzimy technikę monitoringu poziomu realizacji celów, jako narzędzia wspomagającego ich realizację.
Uświadomimy wagę konsekwentnego realizowania celów, także pod presją czasu i w sytuacji braku pełnej informacji.
Z menedżerami przepracujemy model bieżącej oceny efektywności działań podległych pracowników. (Plany naprawcze – kontrakt na realizację celu z pracownikiem). 
 
MODUŁ 8 : Sytuacje kryzysowe .Jaki problem? Identyfikacja problemów i efektywne zarządzanie
 
OPIS MODUŁU:
 
Ten moduł rozpoczniemy od odpowiedzi na pytanie czym jest sytuacja problemowa.
 
Pokażemy, że każdy problem jest stworzony przez cel i istniejące ograniczenia w jego osiągnięciu.
Uświadomimy uczestnikom, że problem jest niczym innym jak stanem napięcia pomiędzy celami, które mają być osiągnięte a postrzeganiem przez nich rzeczywistości.
Problem jest zatem różnicą pomiędzy dwoma stanami: „jak jest” a „jak ma być”.
 
Następnie skoncentrujemy się na pracy nad identyfikacją  różnych rodzajów problemów.
Pokażemy, że problemy mogą mieć różny charakter, mogą to być problemy rzeczywiste lub pozorne, problemy o charakterze poznawczym lub problemy decyzyjne.
Uświadomimy jak ważne jest, by zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działanie w sytuacji problemowej, zidentyfikować  uprzednio rodzaj problemu.
 
Przećwiczymy metody identyfikacji sytuacji problemowej. Pokażemy, że najpierw musimy skupić się na odpowiedzi na pytanie: czego dotyczy problem, jaki jest jego przedmiot. Kolejnym krokiem będzie określenie struktury problemu a następnie określenie jego złożoności, w tym ocena istniejących zależności.
Poznanie różnych uwarunkowań dla problemu pozwoli nam na skuteczne działanie w kontekście zarzadzania relacjami z otoczeniem. Pokażemy jaką przyjąć strategię rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, by zmaksymalizować swoją skuteczność i satysfakcję

Program szkolenia:

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

MODUŁ  1: Zarządzanie sobą w czasie. Zjadacze czasu

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Styl zarządzania sobą w czasie

2. Eliminator zjadaczy czasu

MODUŁ  2: Organizacja pracy. Archiwizacja .Asertywność.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Selekcjonowanie dokumentów papierowych i elektronicznych (MS OUTLOOK).

Zarządzanie pocztą e-mail (mail-decyzja,  mail-kalendarz, mail –lista zadań),

2.Praca z laptopami i telefonami

3.NARZĘDZIE:Agenda spotkania

MODUŁ 3: Określanie celów.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

Arkusz: Moje cele indywidualne.

MODUŁ 4: Hierarchia zadań.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Indywidualny arkusz pracy: Moje priorytety zawodowe na stanowisku pracy.

2. Krzyż Eisenhowera

MODUŁ 5: Planowanie swojej pracy.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Lista zadań

2.Praca z kalendarzem.

3. MS OUTLOOK jako narzędzie planowania
(podział: praca teraz, praca potem, funkcja na kiedy itd.)

MODUŁ 6: Planowanie pracy zespołu

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Strategiczna gra grupowa.

2.Arkusz pracy „mojego” zespołu.

3. MS OUTLOOK: delegowanie z listy zadań

MODUŁ 7: Monitoring i kontrola realizacji celów

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Analiza gry.

2.Arkusz Bieżącej Oceny Efektywności Działań.

MODUŁ 8:  Sytuacje kryzysowe. Jaki problem? Identyfikacja problemów i efektywne zarządzanie relacjami z otoczeniem

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Problem – co to jest?
Rozumienie sytuacji problemowej.

2.Identyfikacja problemów – typologia sytuacji problemowych.

3.Podjęcie decyzji ( w sferze mojego wpływu/poza moim wpływem) i rozwiązanie.