SZKOLENIA OTWARTE

Zarządzanie zespołem.Konflikt w zespole

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania zespołem i reagowania na sytuacje konfliktowe w zespole. Szkolenie kierujemy do osób, które chcą nabyć umiejętności efektywnego zarządzania zespołem swoich pracowników oraz radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w zespole.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

2 dni

Koszt uczestnictwa:

1190 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.

Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

Moduł 1: Zarządzanie przywódcy

Szkolenie rozpoczniemy od ustalenia z uczestnikami czym dla nich jest przywództwo. Następnie wspólnie zastanowimy się w jaki sposób menedżerowie postrzegają rolę przywódcy w zespole i organizacji.

Kolejnym etapem będzie uświadomienie uczestnikom kim jest przywódca w organizacji oraz w jaki sposób menedżer staje się przywódcą swojego zespołu. W tym miejscu pokażemy uczestnikom drogę do stawania się  przywódcą, zwrócimy szczególna uwagę na autorytet menedżera. Uświadomimy uczestnikom różnice pomiędzy byciem jednym z wielu menedżerów w organizacji, liderem zespołu, a przywódcą wytyczającym nowe kierunki rozwoju.

Duży akcent położymy na wypracowanie z uczestnikami korzyści biznesowych, które wynikają z obowiązku ale i przywileju bycia przywódcą. Pokazanie korzyści biznesowych uczestnikom ma za zadanie zachęcić menedżerów do rozwoju osobistego w obszarze przywództwa.
Następnie pokażemy praktyczną stronę przywództwa w pracy z zespołem. Uświadomimy uczestnikom jak ważne jest jednoczenie sobie ludzi i otwartość na ich indywidualne potrzeby i oczekiwania względem realizowanych przez nich obowiązków zawodowych.

Ważnym elementem szkolenia będzie wprowadzenie teorii stylów zarządzania (przywództwa) K. Blancharda, jako narzędzia umożliwiającego menedżerom dobranie stylu zarządzania do aktualnej sytuacji i poziomu kompetencji pracownika. Następnie menedżerowie dokonają autoanalizy i określą jakim aktualnie są przywódcą w swoim zespole.

Mając tę wiedzę menedżerowie będą zdolni określić potencjał i aktualne możliwości swojego zespołu, co będzie stanowiło punkt wyjścia do wyznaczenia kolejnych celów biznesowych – rozwojowych i wykonawczych.

Moduł 2: Style zarządzania a poziom rozwoju pracownika

W tym module uświadomimy sobie, że każdy pracownik może być na innym poziomie rozwoju zawodowego i dokładne określenie tego poziomu pozwala dobrać odpowiedni styl zarządzania. Menedżerowie poprzez ćwiczenia zobaczą, że nie istnieje jeden właściwy styl zarządzania i uświadomią sobie, że styl należy dopasować do rozwoju pracownika.

Ten moduł poświęcony będzie wypracowaniu narzędzi, które menedżerowie mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy, aby skutecznie zarządzać pracownikami na poszczególnych poziomach rozwoju. Określą zasoby, którymi dysponują, wykreują dodatkowe rozwiązania, które będą gotowe do zastosowania.

Menedżerowie pozyskają wiedzę o własnym, dominującym stylu zarządzania, którego używają najczęściej. Pokażemy w jaki sposób zdiagnozować swój zespół i określić poziom rozwoju poszczególnych pracowników, oraz dobrać właściwe narzędzia i rozwiązania dla każdego z nich w codziennej pracy menedżerskiej.

Moduł 3: Informacja zwrotna w pracy menedżerskiej

W tym module pokażemy jaki jest cel prawidłowo udzielanej informacji zwrotnej. Wypracujemy konkretne i gotowe rozwiązania w jaki sposób należy udzielać feedbacku.
Skupimy się na sposobach prowadzenia rozmów, które mają służyć skutecznemu wyznaczaniu, monitoringu i kontroli realizacji celów. Poznamy zasady ogólne i niuanse, które mają ogromny wpływ na efekt działań. Menedżerowie poznają kluczowe słowa, które mogą angażować lub osłabiać pracowników przy wykonywaniu zadań.

Moduł 4: Konflikt w zespole i rozwiązywanie sytuacji trudnych

Celem tego modułu będzie przyjrzenie się sytuacjom konfliktowym, które pojawiają się niemal zawsze w grupie, niezależnie, czy jest to konflikt otwarty czy utajniony.

Uczestnicy poznają strategie działania w tego typu sytuacjach oraz uświadomią sobie, co jest charakterystycznym zachowaniem dla nich.

Przeanalizujemy sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych w grupie i dzięki odpowiednim ćwiczeniom nabędziemy  praktycznych umiejętności z tym związanych. 

Przedmiotem naszych dyskusji będzie opracowanie technik rozwiązywania problemów stojących przed grupą, tak aby móc tym procesem świadomie sterować i pobudzać członków grupy do kreatywności .

Moduł zakończymy  ćwiczeniem, którego celem będzie świadome wywołanie efektu synergii na bazie wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie całego szkolenia.

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Zarządzanie przywódcy

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Czym jest przywództwo?

2. Kim jest przywódca

3. Autorytet menedżera jako przywódcy

4.Menedżer jako lider i przywódca – różnice

5.Wpływ przywódcy na rozwój organizacji

6. Przywódca jednoczący sobie ludzi

7.Znaczenie postawy przywódcy dla funkcjonowania zespołu

8. Wyznaczanie kierunków rozwoju organizacji

9.Style zarządzanie K. Blancharda

10.Jakim jestem przywódcą – styl wiodący i wspierający

MODUŁ 2: Style zarządzania a poziom rozwoju pracownika

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Poznanie poziomów rozwoju pracownika.

2. Określenie odpowiednich narzędzi i zasobów wymaganych do skutecznego zarządzania poszczególnymi członkami zespołu.

3. Analiza własnego stylu zarządzania.

4. Stworzenie mapy własnego zespołu z uwzględnieniem poziomów rozwoju.

MODUŁ 3: Informacja zwrotna w pracy menedżerskiej

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Wypracowanie struktury informacji zwrotnej.

2. Poznanie mechanizmów stojących za udzielaniem feedbacku.

3. Zasady prowadzenia rozmów ukierunkowanych na cele.

MODUŁ 4: Konflikt w zespole i rozwiązywanie sytuacji trudnych

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Przyczyny konfliktu w grupie.

2. Strategie działania w sytuacji konfliktowej.

3. Rozwiązywanie problemów przez zespół.

4. Pobudzanie kreatywności w grupie.