SZKOLENIA OTWARTE

Zarządzanie projektami. Warsztat on-line.

Celem nadrzędnym szkolenia Zarządzanie projektami jest podniesienie i ujednolicenie kompetencji pracowników w zakresie zarządzania projektami. Zależy nam na tym, aby uczestnicy szkolenia rozwinęli umiejętność realizacji projektów z wykorzystaniem sprawdzonych metodologii PM, wykorzystywali podstawowe narzędzia projektowe i zdobyli umiejętność funkcjonowania w ramach większej całości oraz szeregu zależności procesowych. Szkolenie odpowie na pytanie jak prowadzić i kontrolować projekt aby zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu oraz wyznaczonego celu.

Informacje ogólne:

Czas trwania:
2 sesje po 8 godzin dydaktycznych  łącznie 16 godzin dydaktycznych  zajęć.
Cena:
Opcja 1: Warsztat grupowy minimum 8 a max 12 osób: 1190 pln neto /os.
Opcja 2: warsztat indywidualny: cena i czas przeprowadzenia szkolenia - do indywidualnego ustalenia.

DEDYKOWANI TRENERZY:

Menedżer, konsultant, doświadczony trener, specjalista w zakresie planowania strategii i zarządzania projektami strategicznymi.

Pasjonuje się rozwojem metod i systemów zarządzania.
Zrealizował kilkadziesiąt projektów dotyczących strategii i podnoszenia efektywności organizacji. Opracowuje strategie dla firm, działów, zespołów oraz klastrów biznesowych.
Wspiera procesy planowania celów na poziomie organizacyjnym, zespołowym i indywidualnym. Przygotowuje zespoły do realizacji celów i strategii.
Uczestniczy w realizacji procesów zmian oraz kształtowaniu postaw pracowników.
Pracuje z zarządami i menedżerami wszystkich szczebli. Zrealizował ponad 1000 dni szkoleniowych. Jest specjalistą w zarządzaniu Zespołami wirtualnymi i związaną z tym różnorodnością (Diversity Management). Autor metod i narzędzi wspierających zarządzanie: GO Model Canvas; Stragiler & Flying Squads; Extreme Strategy Design.
 
Jego koncepcje są realizowane w branży produkcyjnej, FMCG, ubezpieczeniowej i finansowej. Współpracował między innymi z takimi firmami jak: Kompania Piwowarska, Lisner, Agrosnova, Maspex, Bongrain Polska, Coca-Cola, Unilever, PKO BP, Citibank, Pliva Kraków, Medagro International, MERCK, Martifer, Elektrim, NOMI, Nowy Styl, Kopex, Kwazar, Cermag, Sano, Veriplast, ES-System, FagorMastercook, 
ABB, Lufthansa Systems, Sonion Polska, Kimball Electronics, Asseco Data Systems, Innobaltica, Redcoon Polska, Polkomtel, SOR-DREW, Urząd Dozoru Technicznego, HEBAN, DRE, PZU, WIMED, Drewmax, Cersanit, Sanplast, Radpak, Dr Irena Eris i wiele innych. 
 

Program szkolenia:

MODUŁ 1. Rozpoczęcie szkolenia.
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. sprawy organizacyjne – program, oczekiwane postawy, cele szkolenia,
2. przegląd opinii indywidualnych dotyczących  zarządzania projektem.

MODUŁ 2. Logika myślenia projektowego.
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. zarządzanie funkcyjne a projektowe,
2. źródła niepowodzeń i pułapek czyhających na osoby zaangażowane w projekt.

MODUŁ 3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji.
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. definicja i cechy projektu, terminologia,
2. etapy projektu i horyzont życia projektu,
3. 2 style zarządzania projektem – definicje, cechy, implikacje,
4. dokumentacja projektowa.

MODUŁ 4. Koncepcja projektu.
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. projekt a strategia organizacji,
2. charakterystyka koncepcji projektu,
3. analiza pomysłu na projekt (problem, okazja, konieczność); uzasadnienie biznesowe,
4. rozpoczęcie projektu – Koncepcja Projektu*.

MODUŁ 5. Kluczowe osoby w pracy nad projektem.
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Sponsor:
– rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego Sponsora – Arkusz Wyboru Sponsora,
2. Lider projektu:
– rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności,
– strategie zarządzania kluczowymi zasobami w projekcie.
3. Zespół projektowy:
– charakterystyka, zadania,
– fazy budowy zespołu projektowego – od zespołu nowego do zespołu zwycięskiego.
4. Interesariusze:
– definicja,  identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu – Arkusz Analizy Interesariuszy,
– identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu,
– sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji na rzecz projektu – Zapis Wywiadu z Użytkownikiem.

MODUŁ 6. Cel projektu – wytyczanie i wykorzystanie.
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. definicja celu i określenie celu projektu (wg metody SMART)- Arkusz Cel Projektu,
2. cel jako wskaźnik do oceny projektu.

MODUŁ 7. Karta Projektu:
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry) – Karta Projektu,
2. taktyki uzyskania akceptacji decydentów.

MODUŁ 8. Planowanie projektowe – zadania, czas, budżet, zasoby ludzkie:
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. metodologia planowania projektowego i aktualizacji planu,
2. struktura podziału pracy – WBS,  kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań – Arkusz Struktury Podziału Pracy,
3. harmonogram projektu,
4. techniki tworzenie harmonogramu: model Gantta,
5. plan zasobów – wykorzystanie budżetu projektu – Arkusz Planowania i Wykorzystania Budżetu.

MODUŁ 9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. definicja ryzyk  i implikacje dla projektu,
2. identyfikacja ryzyk oraz strategie zarządzania ryzykiem – Plan Minimalizacji Ryzyk,
3. wycena ryzyk.

MODUŁ 10. Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu:
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

Cele i zasady

MODUŁ 11. Komunikacja w projekcie:
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację,
2. zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną  – Plan Komunikacji,
3. kontrola skuteczności komunikacji – Arkusz Oceny Skuteczności Komunikacji.

MODUŁ 12. Ewaluacja projektu:
ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu – Raport Zamknięcia Projektu,
2. analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki,
3. najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie.