SZKOLENIA OTWARTE

Zarządzanie procesem sprzedaży

Szkolenie rozwijające umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania sprzedażą. Szkolenie kierujemy do menedżerów sprzedaży odpowiedzialnych za wyniki sprzedażowe swojego zespołu.

Informacje ogólne:

Czas trwania:
2 dni

Koszt uczestnictwa:

1190 PLN netto za osobę + vat
Powyższa kwota zawiera koszty ucze
stnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

MODUŁ 1: Odpowiedzialność menedżerska w sprzedaży

OPIS MODUŁU:

Moduł zaczniemy od przyjrzenia się roli menedżera w pracy z zespołem. Zastanowimy się co stanowi o sile zespołu i jaki wpływ ma na to szef. Przyjrzymy się czynnikom decydującym o efektywności zespołu i możliwościom, które w związku z tym ma przełożony.
Omówimy kwestie narzędzi zarządzania formalnego i nieformalnego, konsekwencji z tego wynikających dla menedżera, a następnie zajmiemy się metodami budowania autorytetu wśród sprzedawców i wpływania ,celem stworzenia zespołu, który współpracuje dla wyniku w oparciu o indywidualne sukcesy poszczególnych ludzi.

MODUŁ 2: Style zarządzania ludźmi w sprzedaży

OPIS MODUŁU:

W tym module zajmiemy się analizą zespołów, ich potencjałem i celami przed nimi postawionymi, by uświadomić sobie szanse i zagrożenia z tym związane dla zarządzającego.  Mając obraz zespołu określimy potencjał każdego  ze sprzedawców i zastanowimy się jak z nimi pracować, by wzmocnić ich efektywność. Kolejnym krokiem będzie poznanie własnego stylu zarządzania, by uświadomić
sobie własny potencjał do kierowania zespołem i współpracy z konkretnymi sprzedawcami w  oparciu o poznany system. Określimy najlepsze narzędzia, dostosowane do pracowników, które warto wykorzystać w pracy menedżerskiej analizując różne sytuacje.

MODUŁ 3: Delegowanie zadań

OPIS MODUŁU:

W tym module omówimy jedną z technik jaką jest delegowanie. Przejdziemy przez wszystkie składowe skutecznego wykorzystania tego narzędzia oraz zasady jego zastosowania. Odwołamy się do wiedzy z poprzedniego modułu związanej z wyborem najwłaściwszych osób do przydzielanych zadań, a następnie określimy system monitorowania i rozliczania pracownika w zależności od jego kompetencji  i stopnia skomplikowania zadania. Moduł zakończymy ćwiczeniami praktycznymi ilustrującymi tę metodę pracy.

MODUŁ 4: Motywowanie sprzedawców

OPIS MODUŁU:

Ostatni moduł poświęcony zostanie niezwykle istotnej kwestii w pracy menedżera, jakim jest motywowanie. Pokażemy sposób usystematyzowania metod motywowania i dopasowania ich do pracownika i jego potrzeb na danym etapie kariery sprzedażowej. Następnie przyjrzymy się narzędziom, które warto wykorzystywać w pracy z różnymi typami pracownika oraz najczęstszym błędom popełnianym podczas prób zmotywowania ludzi.
Na koniec wiedzę tę przełożymy na praktykę ćwicząc technik pracy konieczne do budowania zaangażowania sprzedawców.

 

Program szkolenia:

MODUŁ 1: Odpowiedzialność menedżerska w sprzedaży

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Główne zadania menedżera sprzedaży – spojrzenie z lotu ptaka.

2. Zadania menedżera a efektywność zespołu.

3. Korzyści z efektywnego zarządzania dla firmy, menedżera i pracownika.

4. Różnice w zarządzaniu w zależności o zmieniających się czynników zewnętrznych.

5. Menedżer czy lider – odpowiedzialność za wyniki i zespół.

6. Budowanie wizerunku lidera. Elementy składowe. Auto analiza.

7. Władza i wpływanie. Kiedy odwoływać się do różnych rodzajów władzy.

MODUŁ 2: Style zarządzania ludźmi w sprzedaży

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Mój zespół – szanse i zagrożenia.

2. Cele i rola przywództwa w sprzedaży.

3. Jaki jest mój styl zarządzania?

4. Różnice między stylami przywództwa. Dopasowanie stylu.

5. Czynniki wpływające na stosowanie odpowiednich stylów wobec podwładnych.

MODUŁ 3: Delegowanie zadań

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1.Czym jest delegowanie – definicja.

2. Miejsce delegowania w procesie zarządzania.

3. Wykorzystanie delegowania w codziennej pracy

4. Narzędzia pracy podczas delegowania – omówienie.

5. Wybór kluczowych kompetencji pracownika, potrzebnych do realizacji delegowanego działania.

6. Etapy delegowania.

7. Plan pracy z pracownikiem a monitoring działań.

MODUŁ 4:  Motywowanie sprzedawców

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Motywacyjne DNA sprzedawcy - wprowadzenie.

2. Autodiagnoza DNA.

3. Poznanie motywacyjnego DNA pracowników i rozróżnianie ich typów.

4. Narzędzia motywowania różnych sprzedawców.

5. Rozmowa motywacyjna z pracownikiem – zasady.

6. Praktyka docierania do motywacji sprzedawcy.

 Stosowane metody:

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, studium przypadku, inscenizacja, mini wykład.

Uczestnik otrzymuje:

*kontakt mailowy i telefoniczny do trenera

*materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej

*auto analiza DNA.