SZKOLENIA OTWARTE

Akademia Menedżera

Akademia Menedżera jest sześciomodułowym cyklem szkoleń dedykowanym kadrze zarządzającej różnego szczebla.

Informacje ogólne:

Czas trwania:

6 x 2 dni

Koszt uczestnictwa:

7.600 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota nie zawiera kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia Uczestników szkolenia.

Harmonogram edycji:


Gdańsk

 Łódź

14-15 września 2023
12-13 października 2023
13-14 listopada 2023
14-15 grudnia 2023
15-16 sycznia 2024
19-20 lutego 2024

26-27 stycznia 2023
27-28 lutego 2023
27-28 marca 2023
27-28 kwietnia 2023
29-30 maja 2023
26-27 czerwca 2023

Poznań

7-8 września 2023
5-6 pażdziernika 2023
2-3 listopada 2023
7-8 grudnia 2023
8-9 stycznia 2024
8-9 lutego 2024

Opis szkolenia:

Celem Akademii Menedżera jest rozwój kompetencji menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Proponowaną w ramach Akademii tematykę od lat realizujemy w ramach szkoleń zamkniętych, wchodzących w skład dedykowanych projektów rozwojowych dostarczanych naszym Klientom. Dzięki temu, mamy pewność, że Akademia jest sprawdzonym, kompleksowym programem rozwoju kompetencji miękkich i zarządczych współczesnego menedżera. Nasze ponad piętnastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dedykowanych kadrze zarządzającej obejmuje różne branże (m.in. motoryzacyjną, finansową, farmaceutyczną, produkcyjną, IT) oraz różne obszary funkcjonalne organizacji. Pracowaliśmy zarówno z prywatnymi przedsiębiorcami, jak i z kadrą zarządzającą najwyższego szczebla.

Nasi trenerzy to praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim. Dzięki temu mamy pewność, że wiedza którą przekazujemy na szkoleniach ma realne przełożenie na rzeczywistość biznesową Uczestników naszych szkoleń.

Naszym priorytetem w szkoleniach jest zawsze użyteczność tego, czego uczymy. Wykorzystanie nabytych kompetencji przez Uczestników w swojej pracy przekłada się na realne efekty dla biznesu naszych Klientów. Są to m.in.:

• wzrost poziomu realizacji celów dzięki poprawie efektywności komunikowania i monitorowania realizacji celów w zespole,
• zwiększenie zaangażowania pracowników dzięki zastosowaniu skuteczniejszych sposobów motywowania,
• wzrost samodzielności i odpowiedzialności pracowników i zespołów dzięki dostosowaniu właściwego stylu zarządzania,
• zwiększenie motywacji i satysfakcji z pracy dzięki poprawie jakości komunikacji,
• zwiększenie wydajności zespołów, dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału ludzi oraz ich wiedzy i doświadczenia.
 
Wysoką jakość dostarczanych przez nas rozwiązań wspierających rozwój menedżerów potwierdzają współpracujący z nami Klienci.

 

Program szkolenia:

Moduł 1: Inteligencja emocjonalna i społeczna w pracy menedżera

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Inteligencja emocjonalna: czym jest i jak wpływa na skuteczność zawodową – dowody wynikające z badań.

2. Składniki inteligencji emocjonalnej: samoświadomość, samokontrola, automotywacja, umiejętności społeczne.

3. Techniki ułatwiające kontrolowanie i kierowanie swoimi emocjami. Adekwatne wyrażanie emocji a budowanie wizerunku lidera.

4. Automotywacja – jak rozwijać samodyscyplinę i determinację w osiąganiu celów?

5. Empatia jako podstawowa umiejętność budowania efektywnych relacji z podwładnymi, klientami i przełożonymi.

6. Stres i jego wpływ na efektywność w pracy. Sposoby budowania odporności psychicznej i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Moduł 2: Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Jaki jest mój styl pracy i co z tego wynika? Autodiagnoza i analiza własnego stylu.

2. Identyfikacja głównych złodziei czasu i wypracowanie sposobów radzenia sobie z nimi.

3. Zarządzanie strumieniem pracy – jak zyskać kontrolę i działać celowo wg. metodologii Getting Things Done.

4. Metody i techniki zarządzania priorytetami: metoda GTD, matryca Eisenhowera, reguła Pareto, metoda ABC.

5. Narzędzia planowania: kalendarz i lista zadań. Jak je efektywnie wykorzystywać?

6. Zarządzanie pocztą elektroniczną – żelazne zasady. Wykorzystanie funkcjonalności Ms Outlook.

7. Asertywność w kontaktach z podwładnymi, współpracownikami i przełożonymi  jako sposób na zwiększenie swojej efektywności.

Moduł 3: Komunikacja zarządcza

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Dorosły, Rodzic, Dziecko – komunikacja w organizacji na trzech poziomach. Wykorzystanie Analizy Transakcyjnej do nazywania i modyfikowania procesów komunikacyjnych w organizacji.

2. Budowanie wizerunku otwartości i transparentności lidera jako fundament zaufania i skutecznego porozumiewania się.

3. Najważniejsze zasady i narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej: pytania i aktywne słuchanie.

4. Udzielanie informacji zwrotnej jako podstawowe narzędzie w pracy menedżera z zespołem. Funkcja motywacyjna i rozwojowa informacji zwrotnej.

5. Przekazywanie trudnych informacji pracownikowi i na forum zespołu w sposób budujący wiarygodność menedżera i organizacji.

6. Rozmowy dyscyplinujące. W jakich sytuacjach je inicjować i jak je skutecznie przeprowadzać. 

Moduł 4: Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Jak działa motywacja? 4 zasady motywacji.

2. Motywacyjny kod DNA, czyli indywidualny profil motywacyjny. Charakterystyka typów motywacyjnych DNA.

3. Jak rozpoznać  motywacyjny kod DNA pracownika?

4. Matryca narzędzi motywacyjnych.

5. Delegowanie zadań jako skuteczne narzędzie rozwoju i motywowania pracowników.

6. Bariery w delegowaniu zadań. Dlaczego menedżerowie wolą samodzielnie wykonać zadanie niż je delegować?

7. Delegowanie zadań a poziom rozwoju zawodowego pracownika.

8. Schody delegowania – jak dopasować zakres odpowiedzialności i autonomii do poziomu umiejętności i zaangażowania pracownika.

9. Proces delegowania zadań – jak przeprowadzać skuteczne rozmowy delegujące, monitorujące i podsumowujące?

Moduł 5: Przywództwo i budowanie zespołu

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Przywództwo w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej firmy.

2. Czym się różni przywództwo od zarządzania? Źródła autorytetu lidera.

3.  Różne role lidera, czyli praktyka jednoczesnego wypełniania funkcji przywódczych i zarządczych.

4. Jak skutecznie zarządzać ludźmi na różnych poziomach rozwoju zawodowego: koncepcja przywództwa sytuacyjnego Blancharda. Autodiagnoza własnego preferowanego stylu zarządzania.

5. Efekt synergii w działaniu zespołowym. Jak najefektywniej wykorzystywać indywidualny potencjał członków zespołu na bazie teorii ról zespołowych Belbina.

6. Budowanie kultury dzielenia się wiedzą: jak zapewnić optymalny przepływ informacji i wykorzystanie wiedzy w zespole.

Moduł 6: Zarządzanie strategiczne

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego na podstawie gry strategicznej „Winnica”

2. Elementy procesu budowania strategii. Proces definiowania i weryfikacji wizji, misji, wartości oraz celów organizacji. Metodologia wyboru, tworzenia i dostosowania strategii firmy dla skutecznej realizacji jej celów strategicznych.

3. Analiza strategiczna - prognozowanie, kluczowe czynniki sukcesu, benchmarking.

4. Metoda SWOT: szanse i zagrożenia organizacji wynikające z czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

5. Wdrażanie i monitorowanie skuteczności strategicznego zarządzania firmą. Działania operacyjne jako element planu strategicznego organizacji.

6. Zarządzanie zmianą jako krok pomiędzy planowaniem strategii a jej wdrożeniem.