SZKOLENIA OTWARTE

Akademia HR

Akademia HR jest sześciomodułowym cyklem szkoleń dedykowanych osobom odpowiadającym w swoich organizacjach za zarządzanie kapitałem ludzkim.

Informacje ogólne:

Czas trwania:
6 x 2 dni

Koszt uczestnictwa:
8.200 PLN netto za osobę + vat

Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, certyfikatu, sali szkoleniowej, sprzętu konferencyjnego i przerw kawowych dla Uczestników.
Powyższa kwota  nie zawiera  kosztu zakwaterowania Uczestników szkolenia.

Opis szkolenia:

Celem Akademii HR jest rozwój kompetencji pracowników działów HR, pozwalających na skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób wspierający organizację we wszystkich procesach zwiększających jej efektywność.

Od wielu lat zajmujemy się rozwojem kompetencji pracowników w małych i dużych organizacjach.  Wraz z zespołami HR budujemy programy umożliwiające menedżerom  wszystkich szczebli  w organizacjach oraz pracownikom liniowym, zwiększanie efektywności.
Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów kolejny rok realizujemy ogólnopolski projekt spotkań warsztatowych dedykowanych przedstawicielom działów HR, działów rozwoju , szkoleń i zarządzania zasobami ludzkimi. Działania te umożliwiają nam, poznanie trudności jakie pojawiają się na drodze współczesnych organizacji, trendów rynkowych związanych  z tworzeniem i wykorzystaniem nowo powstałych narzędzi i rozwiązań.
Realizacja projektu w różnych lokalizacjach kraju, pozwala nam badać specyfikę wielu branż i różnych rynków pracodawcy i pracownika.

Tworząc kompleksowe projekty, współpracujemy doradczo i szkoleniowo ze strukturami działów HR. Uczestnicząc aktywnie w procesach rozwoju organizacji łączymy i przekładamy cele biznesowe stojące przed poszczególnymi strukturami na cele rozwojowe. Wspieramy pracowników organizacji w rozwoju potencjału kapitału ludzkiego, budujemy i wdrażamy systemy ocen, programy motywacyjne, strategie rozwoju firmy.

Program Akademii HR jest rezultatem naszych wieloletnich doświadczeń i stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynkowe.
Proponowaną w ramach Akademii tematykę, realizujemy w ramach szkoleń zamkniętych, wchodzących w skład dedykowanych projektów rozwojowych dostarczanych naszym Klientom.
W rezultacie mamy pewność, że Akademia HR jest sprawdzonym programem rozwoju kompetencji współczesnego HR Biznes Partnera.

Szkolenia w ramach Akademii HR prowadzą praktycy biznesu posiadający bogate doświadczenie menedżerskie i trenerskie.

Naszym priorytetem w szkoleniach jest zawsze użyteczność tego, czego uczymy.
Wykorzystanie nabytych kompetencji przez Uczestników w swojej pracy przekłada się na realne efekty dla biznesu naszych Klientów. Są to m.in.:

• wzrost poziomu realizacji celów dzięki poprawie efektywności komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami i działami organizacji,
• zwiększenie zaangażowania pracowników dzięki zastosowaniu skuteczniejszych programów  motywacyjnych,
• zwiększenie motywacji i satysfakcji z pracy dzięki rozumieniu działań i decyzji organów zarządzających,
• zwiększenie wydajności zespołów, dzięki lepszemu wykorzystaniu potencjału ludzi oraz ich wiedzy i doświadczenia,
• zwiększenie wydajności zespołów, dzięki optymalnemu dopasowaniu działań rozwojowych dedykowanych poszczególnym jednostkom,
• zbudowanie organizacji samorozwijającej się, motywującej do rozwoju i kreatywności.

Wysoką jakość dostarczanych przez nas rozwiązań wspierających działania HR potwierdzają współpracujący z nami Klienci.

Program szkolenia:

Moduł 1: Rola pracownika działu HR w organizacji

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Zadania pracownika działu HR w procesie budowania strategii Organizacji.
2. Kompetencje jako podstawa do skutecznego zarządzania ludźmi i zadaniami.
3. Procesy HR realizowane w organizacjach.
4. Partnerstwo w realizacji celów – czyli podział odpowiedzialności za realizacje celów pomiędzy osoby monitorujące zadania i osoby monitorujące kompetencje.
5. Ocena skuteczności działań HR, budowanie narzędzi umożliwiających skuteczny i systematyczny monitoring.
6. Budowanie wizerunku działu HR i HR Biznes Partnerów oraz umiejętność jego komunikacji.


Moduł 2: Modele kompetencyjne i ocena pracownika

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Budowa modeli kompetencyjnych, poznanie modeli różnych organizacji, ocena przydatności modelu.
2. Sposoby wykorzystania modeli kompetencyjnych i sytuacje w których możemy je wykorzystać.
3. Przygotowanie przykładowych zbiorów kompetencji dla własnych organizacji.
4. Budowanie i komunikowanie celów rozwojowych w oparciu o model kompetencyjny organizacji.
5. Przygotowywanie i przeprowadzanie rozmów związanych z oceną kompetencji, z wykorzystaniem modelu kompetencyjnego.

Moduł 3: Rozwój pracowników

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Metody badania potrzeb rozwojowych pracownika.
2. Prowadzenia rozmów z pracownikiem budujących jego ścieżkę rozwoju w organizacji.
3. Tworzenia systemowych rozwiązań rozwojowych i ich wdrażanie.
4. Planowanie działań szkoleniowych odpowiadających na zapotrzebowanie jednostek organizacyjnych.
5. Budowanie zadań rozwojowych wzmacniających efekty poszkoleniowe.
6. Monitorowanie efektywności wdrażanych zadań rozwojowych.

Moduł 4: Narzędzia w pracy pracowników działów HR

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Narzędzia i metody w procesach skutecznej selekcji i rekrutacji.
2. Assessment i development  center jako metody oceny potencjału i przystosowania menedżerów do zadań na stanowisku pracy.
3. Budowanie systemu ocen w oparciu o model kompetencyjny organizacji.
4. System Okresowych Ocen Pracowników i jego wpływ na rozwój pracowników.
5. System zarządzania przez cele MBO (Management by Objectives ) jako model wyznaczający kierunki rozwoju w organizacji.
6. Ocena 180/360 stopni – zadania, metody przeprowadzania i sytuacje, w których można ją wykorzystać.

Moduł 5: Umiejętność pracy z grupą, prowadzenie warsztatów, prezentacji, spotkań i dyskusji.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Zasady przygotowywania i budowanie scenariuszy szkoleń, spotkań, warsztatów.
2. Źródła pozyskiwania informacji na temat efektywności procesów, analiza i sposoby budowania planów naprawczych dla jednostek i zespołów.
3. Przygotowanie i prowadzenie efektywnych prezentacji.
4. Techniki wywierania wpływu i zwiększania własnej skuteczności komunikacyjnej w sytuacji konfrontacji czy konfliktu.
5. Prowadzenie zespołów roboczych, projektowych, dyskusji, burzy mózgów.

 

 Moduł 6: Doradztwo  i wsparcie w bieżącym kontakcie z kadrą menedżerską.

ZAŁOŻENIA MODUŁU:

1. Doradztwo
- Modele prowadzenia doradztwa - etapy modelu GROW, cykl Kolbe’a
- Prowadzenie sesji doradczych w oparciu o realne sytuacje zawodowe
- Możliwości wykorzystania metod doradczych w organizacji w roli HRBP
- Promowanie kultury doradczej w organizacji
- Rola kadry kierowniczej i HR we wdrażaniu rozwiązań doradczych

2. Wsparcie eksperckie
- Cel i zasady wsparcia eksperckiego
- Diagnoza potrzeb, obszarów rozwojowych pracowników
- Struktura sesji eksperckich
- Kompetencje eksperta
- Narzędzia w pracy eksperta
- Narzędzia doradcze
- Trudności w relacji eksperckiej

3. Integrowanie działań rozwojowych. Podział odpowiedzialności pomiędzy odbiorcami działań rozwojowych i Menedżerem.