Development Center

Development Center

Data
2007/2008
 
Klient
Bank o zasięgu ogólnopolskim (korporacja globalna).

Cel
Przeprowadzenie kilkunastu sesji DC w centrali Banku w celu weryfikacji kompetencji do rozwoju .
 
Zasięg/ Zakres
Pracownicy szczebla kierowniczego Centrali Banku.
200 kierowników.
 
Opis
Wybieramy Kluczowe Kompetencje do obserwacji podczas DC.
Przygotowujemy zadania do sesji DC. Dokonujemy oceny ich zachowań.
Po przeprowadzeniu sesji opracowujemy indywidualne obszary rozwoju umiejętności, każdego uczestnika.
Ta lista umiejętności to Karta Kompetencji. Jest punktem wyjściowym do dalszych działań rozwojowych.
Ocenę przedstawiamy Pracownikowi, omawiamy słabe i mocne strony, korygujemy błędne zachowania i udzielamy wskazówek, co do metod dalszej pracy.
 
Efekt
W 6 miesięcy realizujemy projekt dla  wszystkich wybranych kierowników Banku. Uczestnicy DC jak i Dział HR otrzymują oceny kompetencji Pracowników.
Otrzymujemy pozytywne informacje zwrotne, zarówno od Pracowników objętych działaniem DC, jak i osób zarządzających.
Określamy dalsze obszary pracy.