Sprawdzone rozwiązania

AKADEMIA PROFESJONALISTY

CEL:
Głównym celem projektu jest: Zdobycie nowych kwalifikacji z zakresu:

 • Umiejętności sprzedażowych
 • Umiejętności kierowniczych
 • Umiejętności osobistych i w związku z tym podniesienie swojej wartości osobistej na rynku pracy.

Cele szczegółowe:
Szkolenia sprzedażowe:
Wspieranie rozwoju pracowników oraz podniesienie ich kompetencji i umiejętności tak aby osiągali założone cele, zwiększyli swoją motywację i satysfakcję z wykonywanej pracy, posiadali większą samoświadomość i podnieśli swoją efektywność sprzedażową.
W trakcie szkoleń sprzedażowych uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 • Zdobędą wiedzę na temat procesu komunikowania się.
 • Poznają zasady aktywnego słuchania.
 • Poznają i przetestują działanie elementów składających się na komunikację niewerbalną.
 • Wypracują i przećwiczą użycie narzędzi niezbędnych do efektywnego komunikowania się werbalnego.
 • Nauczą się dobierać techniki komunikacyjne do sytuacji, w których się znajdują.
 • Poznają najczęstsze błędy w komunikacji oraz pułapki i zniekształcenia pojawiające się w komunikacji międzyludzkiej.
 • Nauczą się docierać do potrzeb rozmówcy oraz wpływać na przebieg procesu komunikacji.Zdobędą wiedzę na temat prowadzenia rozmowy handlowej w oparciu o przedstawioną strukturę.
 • Wypracują umiejętności pozwalające na tworzenie korzystnego i pozytywnego wrażenia u Klienta.
 • Nabędą kompetencje w obszarze diagnozowania i rozpoznawania potrzeb Klienta.
 • Wypracują umiejętność kierowania rozmową z Klientem poprzez umiejętne zadawanie pytań.
 • Rozwiną kompetencje w zakresie przekazywania oferty  w oparciu o prezentację korzyści.
 • Przećwiczą własne umiejętności skutecznego przechodzenia do zamknięcia sprzedaży, z satysfakcjonującym dla siebie rozwiązaniem.
 • Nabędą kompetencje w obszarze rozpoznawania obiekcji i zastrzeżeń ze strony Klienta oraz wypracują metody formułowania argumentów odpierających obiekcje.
 • Zdobędą wiedzę w zakresie zachowań manipulacyjnych podejmowanych przez Klienta w kontakcie handlowym oraz nabędą kompetencje w zakresie obrony przed taką manipulacją.
 • Zyskają świadomość własnych postaw, emocji i nastawień związanych z obsługą Klienta podczas rozmowy handlowej.
 • Nabędą umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z  Klientem.
 • Zdobędą kompetencje pozwalające na szybkie i efektywne docieranie do potrzeb Klientów.
 • Wypracują kompetencje pozwalające na budowanie długofalowych, pozytywnych relacji z Klientami.
 • Przeformułują swoją rolę ze sprzedawcy na doradcę Klienta.
 • Stworzą argumentarium do budowy image swojego i firmy.
 • Zdobędą wiedzę w zakresie prowadzenia rozmowy handlowej w oparciu o przedstawioną strukturę.
 • Przećwiczą własne umiejętności skutecznego przechodzenia do zamknięcia sprzedaży, z satysfakcjonującym dla siebie rozwiązaniem.
 • Zyskają świadomość własnych postaw, emocji i nastawień związanych z obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Zdobędą kompetencje pozwalające na szybkie i efektywne docieranie do potrzeb klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Nabędą umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Wypracują kompetencje pozwalające na budowanie długofalowych, pozytywnych relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.
 • Poznają zasady ustalania osobistych i zawodowych celów.
 • Poznają skuteczne sposoby wpływania na maksymalizację własnych działań.
 • Przeprowadzą diagnozę swoich mocnych stron osobistych i zawodowych.
 • Zrozumieją się jak rozpoznawać wewnętrzne źródła własnej motywacji.
 • Poznają różnorodne metody automotywacyjne i dowiedzą się jak je stosować.
 • Nauczą się przełamywania stereotypów dotyczących myślenia o sobie w kategoriach odnoszonych sukcesów, wzmocnią przekonania o swojej skuteczności i przydatności w organizacji.
 • Zbudują w sobie wiarę w możliwość zwiększenia efektów własnych działań, w obecnych warunkach rynkowych, w oparciu o dotychczasowe umiejętności.
 • Dostrzegą pozytywne aspekty stresu, jako czynnika motywującego i sprzyjającego realizacji założonych celów.
 • Poznają i udoskonalą narzędzia do projektowania i realizowania swoich celów.
 • Zdobędą zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości.
 • Poznają sposoby na pobudzenie własnej kreatywności.

Szkolenia kierownicze:

Celem nadrzędnym projektu szkoleniowego jest zbudowanie wśród Menedżerów bazalnej tożsamości kadry kierowniczej, przejście od etapu kierownika – zarządcy, do poziomu kierownika – menedżera, biorącego pełną odpowiedzialność za swój zespół.
Wśród istotnych celów znajdzie się wypracowanie świadomości i odpowiedzialności za realizację strategicznych celów biznesowych Firmy.
Zależy nam, by uczestnicy szkoleń wykonali krok w kierunku myślenia o sobie, jako kierowniku, będącym łącznikiem pomiędzy podległym mu zespołem a organizacją.
Szkolenia skupią się na rozwinięciu podstawowych i kluczowych kompetencji menedżerskich z poziomu zarządzania ludźmi (manage others), ze szczególnym naciskiem na obszary:

 • Budowanie autorytetu Menedżera jako lidera.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, niezbędnej w procesie zarządzania ludźmi.
 • Planowanie pracy zespołu, z naciskiem na umiejętne definiowanie i komunikowanie celów.
 • Monitorowanie poziomu realizacji założonych celów.
 • Zarządzanie zespołem: delegowanie zadań i uprawnień.
 • Udzielanie efektywnej informacji zwrotnej, zarówno w obszarze wyrażania pochwał, jak i wyrażania krytyki.
 • Zlecanie zadań i egzekwowanie wykonywania poleceń.
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem.
 • Przekazywanie trudnych, niepopularnych wiadomości.
 • Motywowanie pracowników do realizacji celów działu i organizacji.
 • Rozwijanie pracowników poprzez prowadzenie narzędziowego coachingu.


Szkolenia osobiste:
Celem nadrzędnym szkolenia jest podniesienie kompetencji osobistych uczestników w zakresie automotywacji i budowania poczucia własnej wartości. Równie ważnym elementem szkolenia jest  praca nad odkryciem pokładów kreatywności, aby wykorzystać nowe pomysły i rozwiązania w pracy i życiu osobistym.
W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 • Poznają zasady ustalania osobistych i zawodowych celów.
 • Poznają skuteczne sposoby wpływania na maksymalizację własnych działań.
 • Przeprowadzą diagnozę swoich mocnych stron osobistych i zawodowych.
 • Zrozumieją się jak rozpoznawać wewnętrzne źródła własnej motywacji.
 • Poznają różnorodne metody automotywacyjne i dowiedzą się jak je stosować.
 • Nauczą się przełamywania stereotypów dotyczących myślenia o sobie w kategoriach odnoszonych sukcesów, wzmocnią przekonania o swojej skuteczności i przydatności w organizacji.
 • Zbudują w sobie wiarę w możliwość zwiększenia efektów własnych działań, w obecnych warunkach rynkowych, w oparciu o dotychczasoweumiejętności.
 • Dostrzegą pozytywne aspekty stresu, jako czynnika motywującego i sprzyjającego realizacji założonych celów.
 • Poznają i udoskonalą narzędzia do projektowania i realizowania swoich celów.
 • Zdobędą zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości.
 • Poznają sposoby na pobudzenie własnej kreatywności.
 • W trakcie szkolenia skupimy się na rozwoju umiejętności zarządzania własnym czasem pracy przez Uczestników.

Będziemy ćwiczyć kompetencje w zakresie:

 • określania celów życiowych i zawodowych w perspektywie krótko i długoterminowej,
 • ustalania priorytetów w pracy,
 • planowania pracy,
 • unikania działań nieistotnych i mało pilnych,
 • przyjmowanie postaw sprzyjających efektywności pracy,
 • planowania czasu wolnego.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie postaw i zachowań asertywnych oraz efektywnej komunikacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 •  Zdobędą wiedzę na temat zachowań agresywnych, uległych i asertywnych.
 •  Nabędą umiejętność kontrolowania własnych emocji w kontaktach zawodowych.
 •  Wypracują mechanizmy radzenia sobie z własnymi agresywnymi zachowaniami.
 •  Wykształcą umiejętność okazywania zrozumienia w sytuacji trudnej.
 •  Nauczą się czytelnie i bez emocji komunikować „niepopularne” wiadomości.
 •  Nabędą umiejętność radzenia sobie z agresją ze strony innych.
 •  Zdobędą wiedzę na temat mechanizmów manipulacyjnych i kompetencje w zakresie radzenia sobie z manipulacją ze strony innych.
 •  Wykształcą sposób sprawnego porozumiewania się oraz asertywnego reagowania na różnego rodzaju sytuacje związane z kontaktami międzyludzkimi.
 •  Przećwiczą zachowania asertywne w symulacyjnych sytuacjach zawodowych.
 •  Nabędą umiejętność aktywnego słuchania w kontakcie z rozmówcą oraz unikania

GRUPY DOCELOWE:
Generalnie projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw/przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą.
Docelowo w skali roku planujemy przeszkolić min.750 osób (900 optymalnie).

Szkolenia sprzedażowe dedykujemy:

 • pracownikom działów sprzedażowych, handlowych
 • właścicielom,
 • prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów i usług.

Szkolenia kierownicze dedykujemy:

 • kadrze kierowniczej,
 • właścicielom,
 • prowadzącym działalność gospodarczą.

Szkolenia osobiste dedykujemy:

 • wszystkim jak powyżej,
 • pracownikom i właścicielom firm rodzinnych.