Sprawdzone rozwiązania

AKADEMIA LIDERA

Opis: 
Projekt „Akademia Lidera” zakłada realizację trzech dwudniowych, kolejno po sobie następujących modułów szkoleniowych.
Jest on przykładem naszego myślenia o rozwoju kompetencji menedżerskich.
Oznacza to, że projekt powinien być modyfikowany w odniesieniu do potrzeb rozwojowych Państwa pracowników.

Cel projektu:
Celem nadrzędnym projektu szkoleniowego jest zbudowanie wśród Menedżerów bazalnej tożsamości kadry kierowniczej, przejście od etapu kierownika – zarządcy, do poziomu kierownika – menedżera, biorącego pełną odpowiedzialność za swój zespół.
Wśród istotnych celów znajdzie się wypracowanie świadomości i odpowiedzialności za realizację strategicznych celów biznesowych Firmy.
Zależy nam, by uczestnicy szkoleń wykonali krok w kierunku myślenia o sobie, jako kierowniku, będącym łącznikiem pomiędzy podległym mu zespołem a organizacją.

Grupa docelowa:
Menedżerowie wszystkich szczebli w organizacjach.

Zakres merytoryczny:
Zakres merytoryczny prezentowanych szkoleń to odpowiednio:

MODUŁ 1 – BUDOWANIE ZESPOŁU
MODUŁ 2 – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
MODUŁ 3 – ASERTYWNOŚĆ I EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

Szkolenia skupią się na rozwinięciu podstawowych i kluczowych kompetencji menedżerskich z poziomu zarządzania ludźmi (manage others) jak i poziomu zarządzania sobą (manage self) , ze szczególnym naciskiem na obszary:
1. Budowanie autorytetu Menedżera jako lidera.
2. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, niezbędnej w procesie zarządzania ludźmi.
3. Planowanie pracy zespołu, z naciskiem na umiejętne definiowanie i komunikowanie celów.
4. Monitorowanie poziomu realizacji założonych celów.
5. Zarządzanie zespołem: delegowanie zadań i uprawnień.
6. Udzielanie efektywnej informacji zwrotnej, zarówno w obszarze wyrażania pochwał, jak i wyrażania krytyki.
7. Zlecanie zadań i egzekwowanie wykonywania poleceń.
8. Prowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem.
9. Przekazywanie trudnych, niepopularnych wiadomości.
10. Motywowanie pracowników do realizacji celów działu i organizacji.
11. Rozwijanie pracowników poprzez prowadzenie narzędziowego coachingu.
12. Rola Automotywacji w zarządzaniu sobą i innymi.
13. Konsekwentne osiąganie założonych celów osobistych i zawodowych.
14. Asertywność.
15. Efektywne wykorzystanie sytuacji trudnych (praca ze stresem).
16. Praca na postawach.

Narzędzia:

  •  Arkusz Efektywnej Informacji Zwrotnej
  •  Schemat Rozmów Kierowniczych: Oceniająca, Delegująca, Dyscyplinująca
  •  Bilans Otwarcia
  •  Karta autorefleksji

Zmierzony efekt:
1. Ujednolicony system prowadzenia rozmów kierowniczych (oceniających, delegujących, dyscyplinujących, motywujacych).
2. Wzmocnienie efektu lidera w zespole.
3. Wdrożenie onarzędziowanego stylu zarządzania.
4. Wzmocnienie efektywności osobistej menedżerów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem Akademia Lidera prosimy o kontakt.
Zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte w miejscu zgodnym z Państwa życzeniami i preferencjami.
Zapraszamy również do zapoznania się z informcjami dotyczącymi szkoleń otwartych, aktualnie organizujemy je w następujących lokalizacjach: Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i Warszawa.